Inge Grubben-Strømnes

硅产品高级副总裁

主要经历: Inge Grubben-Strømnes 先生自2020年起担任硅产品高级副总裁。 在此之前,他曾担任埃肯碳素事业部高级副总裁 (2018年 - 2020年) 以及埃肯业务发展高级 副总裁 (2008年 - 2018年)。 从2012年到2016年,他还担任过埃肯太阳能公司首席执行官。 自2005年以来,他一直在本公司工作。 入职埃肯之前,他曾在麦肯锡公司工作4年。 Inge Grubben-Strømnes 先生拥有挪威科技大学动物学硕士学位和生物学学士学位以及法国里昂高等管理学院 MBA 学位。

董事职务:

持有的埃肯股份数量: 35,189